Геодезия, геодезически измервания, кадастър, регулация, инвестиционно проектиране

"ГЕО ЗЕМЯ" ООД

Геодезия, геодезически измервания, кадастър, регулация, инвестиционно проектиране

www.геодезия.com - www.geodesy.top

Геодезия, геодезически измервания, кадастър, регулация, инвестиционно проектиране

Geodesy, surveying, geodetic measurements, cadastre, investment design

géodésie, mesures géodésiques, cadastre, design d'investissement

---

3D геодезия, 3D наземно лазерно сканиране, GPS, GLONASS, GNSS измервания

www.geodesy.xyz - www.GPSGNSS.xyz

3D геодезия, 3D наземно лазерно сканиране, GPS, GLONASS, GNSS измервания

3D geodesy, 3D terrestrial laser scanning, GPS, GLONASS, GNSS measurements

3D géodésie, balayage laser terrestre 3D, LIDAR, mesures GPS, GLONASS et GNSS

---

Издаване на скици и схеми - услуги по смисъла на чл. 56 от ЗКИР

www.скици.ею

Издаване на скици и схеми - услуги по смисъла на чл. 56 от ЗКИР

---

online покупко-продажби на обработваеми земеделски земи, очертаване

www.земя.ею

Online покупко-продажби на обработваеми земеделски земи, очертаване

Online sale-trade of agricultural properties, delineation

---

геодезия - публикации, презентации, събития на FIG

www.геодезия.ею - www.geodetic.science

Геодезия - публикации, презентации, събития на FIG

Geodesy - publications, presentations, events of FIG

Geodesie - papiers scientifiques, presentations, FIG evenements

---

 

географски ориентирана информация - снимки от някои от обектите в природата

www.xyz-blh.top

географски ориентирана информация - снимки от някои от обектите в природата

geographical oriented information - photos from some of the objects in the nature

xyz@000111000.xyz; +359 888 84 96 04; +359 896 77 87 32.
Copyright ©2021 - "ГЕО ЗЕМЯ" ООД All Rights Reserved.